MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

Plebiscyt MM 7 z Garażu - regulamin

Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa warunki zgłaszania ...
Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa warunki zgłaszania ... Aleksander Glowania
Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa warunki zgłaszania kandydatur oraz głosowania w Plebiscycie "7 z Garażu" (zwany dalej Plebiscytem), którego przedmiotem jest wybór najlepszych amatorskich wykonawców i zespołów muzycznych.

Plebiscyt 7 z Garażu - weź udział!


Plebiscyt ma charakter ogólnopolski i prowadzony jest w portalach  MM Moje Miasto Kraków, MM Moje Miasto Łódź, MM Moje Miasto Poznań, MM Moje Miasto Silesia, MM Moje Miasto Trójmiasto, MM Moje Miasto Warszawa oraz MM Moje Miasto Wrocław. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Plebiscytu „7 z Garażu” są: Media Regionalne sp. z o. o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, NIP: 897-10-10-229. 
2. Plebiscyt jest prowadzony na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

§ 2 

Cel Plebiscytu 

Celem plebiscytu jest wybór najlepszych amatorskich wykonawców (zespołów i wykonawców indywidualnych) muzycznych.. Plebiscyt przeprowadzany jest niezależnie w poszczególnych portalach MM Moje Miasto. Plebiscyt zakłada promocję takich wykonawców oraz stworzenie bazy artykułowej na portalach MM Moje Miasto zawierającej próbki twórczości i opisu muzyków. 

§ 3 

Uczestnicy Plebiscytu 

W Plebiscycie mogą brać udział wszyscy czytelnicy portali MM Moje Miasto z wyjątkiem pracowników i współpracowników firmy Media Regionalne Sp. z o. o. i spółek zależnych oraz członków ich rodzin. 

§ 4 

Harmonogram Plebiscytu 

1. Zgłaszanie nominacji: 3.10.2011 - 10.11.2011 
2. Głosowanie sms: 16.11.2011 - 09.12.2011 
3. Rozstrzygnięcie Plebiscytu: 12.12.2011 

§ 5 

Zasady zgłaszania nominacji 

1. Nominację w Plebiscycie można zgłosić w terminie 3 października – 10 listopada 2011 roku. 
2. Nominowana w Plebiscycie może być każda osoba lub grupa osób (zespół) wykonująca muzykę w sposób amatorski, niezależnie od gatunku muzycznego, z wyłączeniem osób wymienionych w § 3. Do Plebiscytu nie mogą być zgłoszone osoby i grupy osób, które pod swoim szyldem wydały płytę długogrającą z własną twórczością. Dopuszczalne jest wcześniejsze nagranie krótszych form – singli muzycznych, EPki, dopuszczalna jest także wcześniejsza publikacja muzyki w internecie

3. Nominowane osoby muszą być pełnoletnie lub mieć zgodę prawnego opiekuna na start w Plebiscycie, wyrażoną pisemnie i dostarczoną do odpowiedniej redakcji MM Moje Miasto lub drogą mailową na adres odpowiedniej redakcji MM Moje Miasto.

4. Nominację do Plebiscytu mogą zgłosić:

- samodzielnie osoby i grupy osób, które chcą wystartować w Plebiscycie;

- Redakcje portali MM Moje Miasto;

- czytelnicy portali MM Moje Miasto;

Do zgłoszenia wymagana jest zgoda nominowanych osób wyrażona w sposób zrozumiały dla redakcji MM Moje Miasto, która przyjmuje zgłoszenie. W przypadku braku takiej zgody obowiązek jej zdobycia spoczywa na właściwej redakcji MM Moje Miasto.

5. Do ważności zgłoszenia wymagane jest:

- wypełnienie i dostarczenie na adres właściwej redakcji MM Moje Miasto karty zgłoszeniowej według wzoru dostępnego w serwisach plebiscytowych;

- dostarczenie próbki twórczości w postaci przynajmniej jednego całego utworu w formie możliwej do zamieszczenia jej w serwisie MM Moje Miasto: pliku wideo lub audio lub linku typu embed do takiego pliku, prowadzącego do serwisu hostującego materiały multimedialne.

6. Przesyłając utwór osoba zgłaszająca  potwierdza, że posiada do niego prawa autorskie. Zabronione jest prezentowanie w plebiscycie próbek utworów, co do których prawa autorskie nie należą do wykonawców (np. coverów)  
7. Nominację można zgłosić poprzez dodanie za pomocą funkcji „dodaj artykuł” lub pocztą elektroniczną na adres właściwej redakcji MM Moje Miasto. W pierwszym przypadku konieczne jest dodatkowo dostarczenie karty zgłoszeniowej (może być drogą elektroniczną). Mail powinien zawierać krótkie uzasadnienie oraz kontakt do zgłaszanej osoby/osób.

8. Jedna osoba (grupa osób) może być zgłoszona do plebiscytu tylko raz. Niemożliwe jest uczestniczenie w plebiscycie w więcej, niż jednym portalu MM Moje Miasto.

9. O tym, do którego portalu dana osoba (grupa osób) powinna być zgłoszona, decyduje kryterium geograficzne według schematu:

- MM Moje Miasto Kraków: woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie;

- MM Moje Miasto Łódź: woj. łódzkie;

- MM Moje Miasto Poznań: woj. wielkopolskie i lubuskie; woj. zachodniopomorskie

- MM Moje Miasto Silesia: woj, śląskie i opolskie;

- MM Moje Miasto Trójmiasto: woj. pomorskie i warmińsko-mazurskie, woj. kujawsko-pomorskie;

- MM Moje Miasto Warszawa: woj. mazowieckie i podlaskie, woj. lubelskie;

- MM Moje Miasto Wrocław: woj. dolnośląskie

10. O skuteczności zgłoszenia decyduje redakcja właściwego serwisu MM Moje Miasto, której decyzja jest ostateczna.  

§ 6 

Postanowienia dotyczące zgłaszania nominacji 

1. Udział w Plebiscycie - poprzez dodawanie komentarzy i publikowanie wiadomości - jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania opublikowanych materiałów w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań serwisu MM Moje Miasto. 
2. Udział w Plebiscycie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 101 poz.926 z póz. zm. 
3. Nadesłanie zgłoszeń oznacza akceptację warunków Plebiscytu i Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu.  
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania nominacji niespełniających wymogów uwzględnionych w niniejszym regulaminie. 

§ 7 

Rozstrzygnięcie plebiscytu 

Plebiscyt rozstrzygnięty zostanie za pomocą głosowania SMS. W każdym portalu MM Moje Miasto w niezależnie przeprowadzanych głosowaniach, wybranych zostanie po jednym zwycięzcy Plebiscytu. 

§ 8

Procedura głosowania SMS 

1. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany SMS-em w terminie od 16 listopada do 9 grudnia 2011 do północy.

2. Sms-y dostarczone po upływie ww. terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu. 
3. SMS-y należy przesłać na numer wskazany na stronach Plebiscytu w serwisach MM Moje Miasto. 
4. Głosując na danego kandydata w treści SMS-a wpisujemy specjalny kod przyporządkowany do każdego kandydata. Kody i przykładowy sposób głosowania będzie można znaleźć na stronach Plebiscytu w serwisach MM Moje Miasto od dnia rozpoczęcia głosowania. Koszt wysłania SMS-a - 1 zł + 23 proc. VAT (1,23 zł z VAT). 
5. Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę SMS-ów. 
6. Wysłanie SMS-a jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

§ 9 

Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną opcję, zamawia wiadomość marketingową organizatora plebiscytu. Wysyłanie wiadomości może być zablokowane po wysłaniu SMS-a o treści n.stop na nr 71466. Koszt wysłania wiadomości - 1 zł / 1,23 zł z VAT. Numer telefonu uczestnika zostanie usunięty z bazy w ciągu 48 godzin.

§ 10

Wyniki Plebiscytu  

Wyniki Plebiscytu będą dostępne na bieżąco na stronach głosowania w portalach MM Moje Miasto. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na łamach portali MM Moje Miasto w dniu 12 grudnia 2011 r. 

§ 11 

Nagrody 

1. W Plebiscycie przewidziano nagrody dla nominowanych osób lub grup osób, na które w czasie trwania plebiscytu oddanych zostanie najwięcej głosów SMS w głosowaniach prowadzonych w portalach MM Moje Miasto. Jest to siedem nagród pieniężnych wartości 1000 złotych. 
2. W każdym z siedmiu głosowań SMS w portalach MM Moje Miasto rozlosowany zostanie także telefon Samsung Galaxy 5 GT-I5500 według zasad opisanych w § 12.
3. O przyznaniu nagrody i sposobie odbioru, laureat zostanie powiadomiony, a informacja ta zostanie także opublikowana w serwisach MM Moje Miasto do dnia 22 listopada 2011 roku. 
4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny. 
5. Przyznane nagrody o wartości przekraczającej 760 zł podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% - zgodnie z art. Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. W przypadku nagrody opisanej w punkcie 1, Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wypłatą nagrody pieniężnej pobierze kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości wygranej, zaś w przypadku nagrody opisanej w punkcie 2 przed wydaniem nagrody zwycięzca zobowiązany jest do wpłaty na konto organizatora kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości otrzymanej nagrody.

§ 12

Przyznanie nagród głosującym w Plebiscycie

1. Wśród osób, które oddadzą swój głos za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) według procedury opisanej w § 8, rozlosowane zostaną nagrody: telefony komórkowe Samsung Galaxy 5 GT-I5500 o wartości rynkowej 552 PLN brutto, po jednym egzemplarzu w każdym w siedmiu głosowań.

2. Wyłonienie zwycięzców uprawnionych do odbioru nagród będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora, nie później niż 14 dni po zakończeniu Plebiscytu.

3. Zwycięzcy uprawnieni do odbioru nagród zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie przez Organizatora, w terminie 10 dni od daty losowania nagród. W przypadku dwukrotnego nieodebrania telefonu przez zwycięzcę uprawnionego do odbioru nagrody, nagroda przechodzi na następnego zwycięzcę.

5. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

6. Organizator zastrzega w szczególnych przypadkach, możliwość wymiany nagród rzeczowych. Rodzaj nagrody zostaje bez zmian, wartość nie mniejsza niż prezentowana.

7. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Plebiscytu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane są wyłączone.

8. Organizator prześle nagrodę na adres wskazany przez Zwycięzcę uprawnionego do odbioru nagrody w terminie 40 dni od daty zakończenia Plebiscytu.

9. Prawa do odbioru nagrody nie mogą nabyć osoby wyłączone na podstawie § 3 niniejszego regulaminu.

10. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§ 13 

Kapituła Plebiscytu 

1. Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi dwuosobowa Kapituła Plebiscytu złożona z przedstawicieli MM Moje Miasto – Maciej Gładysiewicz – redaktor naczelny, Oliwia Piotrowska – kierownik wydawniczy online. 
2. Kapituła Plebiscytu ma prawo pozbawić prawa udziału w Plebiscycie osoby, które w rażący sposób naruszyły prawo lub innej ważnej przyczyny nie mogą zdaniem Kapituły brać w nim udziału. 

§ 14

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych 

1. Organizator (administrator danych osobowych) jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób głosujących w plebiscycie w zakresie i w celach związanych z Plebiscytem w oparciu o przepisy ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Osoby głosujące w plebiscycie przesyłając SMS-a wyrażają również zgodę na wykorzystywanie danych przez Media Regionalne sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00- 838 Warszawa w celach marketingowych i reklamowych produktów i usług własnych spółki Media Regionalne. Osoby głosujące w plebiscycie mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz o dobrowolnym charakterze ich udostępnienia.

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest spółka Media Regionalne Sp. Z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 

§ 15 

Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres: Media Regionalne sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00- 838 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „7 z Garażu - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

3. Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Plebiscytu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. 

§ 16

Ograniczenie odpowiedzialności 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
1. Problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 
2. Przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 
3. Udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane. 
4. W przypadku awarii systemu obsługującego ruch SMS niezależnej od Organizatora Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania wyników głosowania i ich ponownego przeliczenia. 

§ 17

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

2. Organizator zastrzega sobie (bez podania przyczyn) możliwość odwołania Plebiscytu, unieważnienia jego wyników w całości lub w części oraz zmiany podanych terminów i nagród.

3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora pod adresem Media Regionalne sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00- 838 Warszawa oraz pod adresem www.mmkrakow.pl.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Kraków: testy miniautobusu elektrycznego PEV6 marki King Long

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na krakow.naszemiasto.pl Nasze Miasto