Regulamin konkursu - Wracamy na Skocznie - zapoznaj się z regulaminem

RED

Regulamin konkursu „Wracamy Na Skocznię!”
zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1 Postanowienia ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Wracamy na skocznię!”.
2.Organizatorem Konkursu PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
3.Konkurs będzie publikowany na łamach Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego oraz Nasze Miasto, zwanych dalej Dziennikami oraz w serwisach: www.gazetakrakowska.pl, www.dziennikpolski24.pl raz www.naszemiasto.pl zwanym dalej Serwisami.
4.Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, wyborem zwycięzców, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5.Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na obszarze województwa małopolskiego w okresie od dnia 15.01.2021 r. do 27.01.2021 r do godz. 23:59:59
6.Do materiałów konkursowych, przekazywanych na potrzeby Konkursu przez Uczestników zastosowanie mają postanowienia regulaminów Serwisów, dostępnych odpowiednio na stronach: www.gazetakrakowska.pl/regulamin, www.dziennikpolski24.pl/regulamin oraz www.krakow.naszemiasto.pl/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
Art. 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1.Uczestnikami w Konkursie mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w województwie małopolskim, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.Udział w Konkursie jest dobrowolny i wymaga od Uczestnika:
a.Wypełnienia formularza zamieszczonego na Stronie Konkursu w Serwisie, co wymaga podania następujących, rzeczywistych danych Uczestnika:
1) Imię i nazwisko
3) Numer telefonu,
4) Adres e-mail
5) Miejscowość zamieszkania
b.Rozwiązania przesłanego w terminie od dnia 15.01.2021 r. od godziny 10:00 do dnia 27.01.2021 r. do godziny 23:59:59 zadania konkursowego - „Prześlij zdjęcie ze skoczni narciarskiej, na którym widać, jak kibicujesz!”, które polega na przesłaniu fotografii (jedno zdjęcie) prezentującej zgłaszaną osobę (Uczestnika), która znajduje się na terenie skoczni narciarskiej i kibicuje skoczkom narciarskim podczas zawodów w skokach narciarskich. Przesłana fotografia może pochodzić z lat wcześniejszych.
c.Zaakceptowania niniejszego regulaminu w sposób określony w Serwisach i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, o których mowa w ust. 2a niniejszego artykułu, w sposób określony w Serwisach, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

3.Uczestnik dokonujący zgłoszenia do udziału w Konkursie oświadcza i gwarantuje, że:
a.posiada on majątkowe prawa autorskie do przesłanej fotografii oraz prawo do wyrażenia zgód i udzielenia licencji na wykorzystywanie tej fotografii na potrzeby Konkursu, a osoba/osoby przedstawione na fotografii wyraziły zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na fotografię zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.
b.autor fotografii nie będzie wykonywał względem Organizatora Konkursu osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Konkursu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Konkursu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się, iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii
c.Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie będzie stanowiło naruszenia przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych, w szczególności dóbr osobistych oraz praw autorskich.

4. Z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego wraz z fotografią, Uczestnik wyraża zgodę na publikację tej fotografii wraz z jego danymi (imieniem, nazwiskiem, miejscowością zamieszkania) przez Organizatora oraz udziela Organizatorowi Konkursu, na potrzeby realizacji Konkursu, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, licencji na korzystanie z przesłanej przez Uczestnika fotografii, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w szczególności techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, w tym w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym/ą się w tym celu posługuje;
d) wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych lub sieci intranet;
e) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie;
f) wykorzystywania utworów na wszystkich ww. polach eksploatacji bez oznaczania ich autorstwa.
g) Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.
5.Licencja, o której mowa w ust. 4 powyżej obejmuje w szczególności uprawnienie do publikacji fotografii na łamach wszystkich tytułów prasowych oraz portali internetowychOrganizatora.

6. Uczestnikowi przysługuje, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Konkursu do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, które należy przesłać na adres email: plebiscyt.krakow@polskapress.pl. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.

7.Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

Art. 3 Zasady przeprowadzenia Konkursu.

1.Wykonanie Zadania konkursowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2b Regulaminu należy przesłać za pomocą formularza udostępnianego przez Organizatora w Serwisach, w trakcie trwania Konkursu tj. od dnia 15.01.2021 r. od godziny 10:00 do dnia 27.01.2021 r. do godziny 23:59:59.
2.Komisja Konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane do Konkursu zgłoszenia (rozwiązania zadania konkursowego) uwzględniając ich jakość, oryginalność, kreatywność oraz estetykę i wybierze 3 Uczestników którzy otrzymają nagrody.
3.Obrady Komisji odbędą się w terminie 28.01-29.01.2021 r.

Art. 4 Ogłoszenie wyników Konkursu.

1.Wyniki Konkursu wraz z fotografiami oraz danymi Uczestników zostaną opublikowane przez Organizatora w Serwisach do dnia 3.02.2021r.
2.Każdy ze zwycięzców Konkursu, najpóźniej do 3.02.2021 r. zostanie także powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość mailową, przesłaną na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Art.5 Nagrody w Konkursie

1.Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
a) Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie – cztery vouchery na stok narciarski o wartości łącznej 600 zł
b) Nagroda za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie - cztery vouchery na stok narciarski o wartości łącznej 600 zł
c) Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca – cztery vouchery na stok narciarski o wartości łącznej 600 zł
2.Nagrody nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny.
3.Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową, na koszt Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres do doręczeń lub mogą zostać odebrane osobiście przez Uczestnika w siedzibie Polska Press odział w Krakowie, pod adresem Zabłocie 43A w Krakowie, w godz. 10.00-16.00 od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
4.Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2020 roku, poz.1426 ze zm. ). W niniejszym konkursie wartość wygranej nie przekracza kwoty 2000,00 zł, a zgodnie z treścią art. 21 pkt 68 wolne od podatku dochodowego są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Art. 6 Reklamacje

1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail plebiscyt.krakow@polskapress.pl lub pocztą tradycyjną na adres Gazeta Krakowska ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków z dopiskiem „Wracamy na skocznię – reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych

1.W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

NOTA INFORMACYJNA

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 22 201 44 00, e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
•naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
•podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, dostawcom narzędzi informatycznych,
•sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:
•żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Teleporada w jeden dzień?

Wideo

Materiał oryginalny: Regulamin konkursu - Wracamy na Skocznie - zapoznaj się z regulaminem - Gazeta Krakowska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie