Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Edukacyjna Gmina Małopolski 2014 [GŁOSOWANIE]

  REGULAMIN z dnia 23 stycznia 2015 r.
  PLEBISCYTU pt. „Edukacyjna Gmina Małopolski 2014”
  organizowanego na łamach serwisu internetowego krakow.naszemiasto.pl


  § 1
  Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Plebiscytu pt. „Edukacyjna Gmina Małopolski 2014”, zwanego dalej Plebiscytem, jest Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, pl. Na Stawach 1, poczta 30-107 Kraków, o numerze NIP 676-212-95-05, REGON 357114075, zwane dalej Organizatorem. Plebiscyt organizowany jest w ramach projektu „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania", realizowanego w Poddziałaniu 3.4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Partnerem Plebiscytu jest POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie, ul. Domaniewska 45, poczta 02 – 672 Warszawa; Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3, poczta 31-548 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42 000 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086, zwana dalej, Partnerem.
  3. Celem Plebiscytu jest:
  a. wyłonienie i promocja gmin oraz powiatów najaktywniej w Małopolsce wspierających rozwój kompetencji, kwalifikacji i zainteresowań swoich mieszkańców;
  b. prezentacja najciekawszych przedsięwzięć edukacyjnych organizowanych w Małopolsce w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014;
  c. promocja idei uczenia się przez całe życie.
  4. W ramach Plebiscytu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zostaną przyznane tytuły:
  a. Edukacyjna Gmina Małopolski 2014;
  b. Edukacyjny Powiat Małopolski 2014.
  5. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009.201.1540 ze zm.).
  6. Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 z późn. zm.) oraz że dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa. W zakresie wyznaczonym organizacją II etapu Plebiscytu funkcję administratora danych osobowych pełni także Partner.
  7. Organizator i Partner będą przechowywali dane osobowe w sposób zgodny
  z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.
  8. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny.

  § 2
  Organizacja Plebiscytu

  1. Plebiscyt jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Plebiscyt trwa od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 12 marca 2015 r. i zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
  3. Uczestnikiem Plebiscytu jest każdy zgłaszający kandydaturę lub głosujący na kandydaturę do tytułu Edukacyjna Gmina Małopolski 2014.

  § 3
  Przebieg I etapu Plebiscytu

  1. Etap I Plebiscytu trwa od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 12 lutego 2015 r.
  i obejmuje zgłaszanie kandydatur do tytułu Edukacyjna Gmina Małopolski 2014 do Organizatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. Kandydatami do tytułu Edukacyjnej Gminy Małopolski 2014 mogą być gminy wiejskie i miejsko-wiejskie (obejmujące miasta do 25000 mieszkańców) województwa małopolskiego, które poprzez organizację ciekawego przedsięwzięcia edukacyjnego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. aktywnie wsparły rozwój osobisty i/lub zawodowy swoich obywateli.
  3. Kandydatury mogą być zgłaszane przez urzędy miast/gmin, ośrodki kultury, szkoły lub inne jednostki organizacyjne danej gminy, a także stowarzyszenia, fundacje lub inne organizacje pozarządowe, działające na terenie danej gminy, biorące udział w organizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt. 2.
  4. Kandydatura jednej gminy może zostać zgłoszona wielokrotnie, przy czym
  z jednej instytucji może wpłynąć wyłącznie jedno zgłoszenie.
  5. W zgłoszeniu kandydatury danej gminy nie można wskazać przedsięwzięcia edukacyjnego, będącego przedmiotem oceny we wcześniejszych edycjach plebiscytu Edukacyjna Gmina Małopolski.
  6. Zgłoszenie kandydatury następuje wyłącznie poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej dostępnej na stronie www.pociagdokariery.pl oraz przesłane drogą elektroniczną na adres: mdu@wup-krakow.pl max. 3 zdjęć stanowiących uzupełnienie zgłoszenia danej kandydatury do tytułu Edukacyjna Gmina Małopolski 2014. Wysyłając zdjęcia, zgłaszający oświadcza, że ich nadesłanie nie narusza praw żadnych osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie materiałów i treści zgłoszeniowych dla celów przeprowadzenia Plebiscytu, a także na rozpowszechnianie materiałów i treści zgłoszeniowych poprzez ich udostępnienie na stronach internetowych Organizatora i Partnera Plebiscytu, jak również w ogólnodostępnej prasie.
  7. Organizator oczekuje na zgłoszenia kandydatur do dnia 12 lutego 2015 r. do godz. 12.00. Zgłoszenia nadesłane po terminie lub naruszające przepisy prawa bądź postanowienia niniejszego Regulaminu, nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu I etapu Plebiscytu.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane
  z przesyłaniem zgłoszeń kandydatur do tytułu Edukacyjna Gmina Małopolski 2014.
  9. W dniu 13 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym Kapituła Plebiscytu dokona wyboru kandydatur do tytułu Edukacyjna Gmina Małopolski 2014, dopuszczonych do II etapu Plebiscytu kierując się następującymi kryteriami:
  a. ciekawy pomysł na przedsięwzięcie edukacyjne, które zostało zorganizowane w danej gminie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
  b. poprawność doboru grupy docelowej przedsięwzięcia;
  c. celowość przedsięwzięcia;
  d. współpraca różnych instytucji przy organizacji przedsięwzięcia;
  e. kontynuowanie przedsięwzięcia w latach poprzednich / możliwość kontynuowania przedsięwzięcia w latach kolejnych;
  f. zainteresowanie ze strony odbiorców;
  g. promocja idei uczenia się przez całe życie poprzez przedsięwzięcie.
  Z posiedzenia Kapituły zostanie sporządzony protokół. Decyzja Kapituły jest ostateczna.
  10. W dniu 18 lutego 2015 r. w dzienniku „Polska Gazeta Krakowska”, w serwisie internetowym krakow.naszemiasto.pl oraz w serwisach internetowych Organizatora, w szczególności w serwisie PociagDoKariery.pl, zostanie opublikowana lista kandydatur do tytułu Edukacyjna Gmina Małopolski 2014, dopuszczonych do II etapu Plebiscytu, przekazanych Partnerowi przez Organizatora.

  § 4
  Przebieg II etapu Plebiscytu

  1. Etap II Plebiscytu trwa od dnia 18 lutego 2015 r. do dnia 12 marca 2015 r.
  i obejmuje:
  a. głosowanie na zakwalifikowane do tego etapu kandydatury do tytułu Edukacyjnej Gminy Małopolski 2014 za pomocą serwisu internetowego krakow.naszemiasto.pl;
  b. wybór Edukacyjnej Gminy Małopolski 2014 i Edukacyjnego Powiatu Małopolski 2014 przez Kapitułę Plebiscytu.
  2. Uczestnikiem Plebiscytu jako osoba Głosująca może być użytkownik serwisu krakow.naszemiasto.pl, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. W głosowaniu na Edukacyjną Gminę Małopolski 2014 możliwe jest oddanie pięciu głosów na jedną kandydaturę z jednego komputera w ciągu doby. Głosowanie jest możliwe do godziny 23.59.59 dnia 11 marca 2015 r.
  3. Bieżące wyniki głosowania w trakcie trwania II etapu Plebiscytu będą prezentowane na stronie internetowej www.krakow.naszemiasto.pl oraz na stronach internetowych Organizatora, w szczególności na stronie www.pociagdokariery.pl.
  4. Rozstrzygnięcia Plebiscytu dokona Kapituła Plebiscytu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 marca 2015 r. Na tym samym posiedzeniu Kapituła Plebiscytu dokona wyboru Edukacyjnego Powiatu Małopolski 2014.
  Z posiedzenia Kapituły zostanie sporządzony protokół. Decyzja Kapituły jest ostateczna.
  5. Uroczyste ogłoszenie wyników Plebiscytu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas Gali, zorganizowanej przez Organizatora najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r. w Krakowie.
  6. Następnego dnia po uroczystym ogłoszeniu wyników Plebiscytu na łamach dziennika „Polska Gazeta Krakowska”, w serwisie internetowym krakow.naszemiasto.pl oraz w serwisach internetowych Organizatora,
  w szczególności w serwisie PociagDoKariery.pl, zostanie opublikowana lista zwycięzców Plebiscytu – zdobywców tytułu Edukacyjna Gmina Małopolski 2014 oraz tytułu Edukacyjny Powiat Małopolski 2014.


  § 5
  Zwycięzcy Plebiscytu i nagrody dla laureatów

  1. Tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2014 otrzyma gmina, która uzyska największą liczbę punktów liczonych następująco:
  a) 66% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca
  z zajętego miejsca w głosowaniu za pośrednictwem serwisu krakow.naszemiasto.pl. Głosy oddane na poszczególne przedsięwzięcia organizowane przez jedną gminę będą sumowane.
  b) 34% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca
  z zajętego miejsca w głosowaniu Kapituły.
  2. Tytuł Edukacyjnego Powiatu Małopolski 2014 otrzyma powiat, który uzyska największą liczbę punktów liczonych poprzez zsumowanie punktów uzyskanych w Plebiscycie „Edukacyjna Gmina Małopolski 2014” przez poszczególne gminy wchodzące w skład danego powiatu.
  3. O gminie, która zostanie zwycięzcą Plebiscytu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2014” powstanie film. Zostanie on wyemitowany w TVP Kraków najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015 r. Zwycięzca Plebiscytu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2014” otrzyma egzemplarz filmu wraz z prawem do korzystania z niego, a także dyplom, statuetkę i prawo do używania logo promocyjnego „Edukacyjna Gmina Małopolski”. Fundatorem nagród jest Organizator.
  4. Gminy, które zajmą II i III miejsce w Plebiscycie, otrzymają dyplomy, statuetki oraz prawo do używania logo promocyjnego „Edukacyjna Gmina Małopolski”. Fundatorem nagród jest Organizator.
  5. Powiat uhonorowany tytułem Edukacyjnego Powiatu Małopolski 2014 otrzyma dyplom i statuetkę. Fundatorem nagród jest Organizator.

  § 6
  Kapituła Plebiscytu

  W skład Kapituły Plebiscytu wchodzą:

  Przewodniczący:
  Andrzej Martynuska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

  Członkowie:
  Wiesława Borczyk – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów III Wieku
  Marian Bryksy – Prezes Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan
  Dr Agnieszka Chłoń – Domińczak – Lider projektu Krajowe Ramy Kwalifikacji
  w Instytucie Badań Edukacyjnych
  Barbara Dziwisz – Radna Województwa Małopolskiego, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
  Wojciech Harpula – Redaktor Naczelny „Gazety Krakowskiej"
  Joanna Migacz – Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Siemacha
  Dorota Niemiec – Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
  Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty
  Dariusz Styrna – Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  Jolanta Zajączkowska – Wojewódzki Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie

  § 7
  Postanowienia końcowe

  1. Organizator i Partner zastrzegają sobie prawo przedłużenia czasu trwania Plebiscytu oraz zmiany terminu ogłoszenia listy zwycięzców.
  2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Partnera oraz na stronie internetowej www.krakow.naszemiasto.pl oraz na stronach internetowych Organizatora Plebiscytu, w szczególności na stronie www.pociagdokariery.pl.
  3. Organizator i Partner zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie www.krakow.naszemiasto.pl i na stronie www.pociagdokariery.pl. Ewentualne zmiany nie będą ograniczały uprawnień Uczestników Plebiscytu.
  4. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za problemy w organizacji Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one w wyniku zdarzeń, których Organizator i Partner, przy zachowaniu należytej staranności, nie byli w stanie przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
  5. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  6. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu oraz przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408
  z kapitałem zakładowym w wysokości 42 000 000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu / promocji, wyłonienia
  i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów
  i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  8. Prawo interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu należy do Kapituły Plebiscytu.
  9. Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora
  w Krakowie.
  10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2015 r.
  Dodaj ogłoszenie