Perspektywa zmienia punkt widzenia. 15 stycznia rusza rekrutacja na studia II stopnia na Uniwersytecie Rolniczym!

Artykuł sponsorowany Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
15 stycznia rusza rekrutacja na studia II stopnia na Uniwersytecie Rolniczym! Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku, wynagrodzenia osób po ukończonym II stopniu znacząco rosną w porównaniu do osób, które ukończyły jedynie studia I stopnia. Przykładowo w 2019 roku mediana zarobków brutto osób posiadających wykształcenie magisterskie w firmach z przewagą kapitału zagranicznego wyniosła 7000 zł, wykształcenie – magisterskie inżynierskie – 7800 zł, a w przypadku osób z wykształceniem wyższym zawodowym (lic./inż.) - 5731 zł. Warto więc rozważyć kontynuację nauki i podjęcie studiów magisterskich.

Studia II stopnia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia licencjackich lub inżynierskich kierunku, na którym zamierzają studiować lub posiadających tytuł inżyniera, licencjata, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny na kierunkach pokrewnych. W ofercie Uniwersytetu Rolniczego znalazły się kierunki zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku, gdy będzie ona nierozstrzygająca – na podstawie średniej arytmetycznej z ocen wykazach w suplemencie.

Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się codziennie, za wyjątkiem sobót i niedziel, natomiast na studiach niestacjonarnych nauczanie realizowane jest systemem 3-dniowych zjazdów (piątki, soboty i niedziele) kilka razy (5-8) w ciągu semestru. W normalnych warunkach funkcjonowania Uczelni na studiach niestacjonarnych część zajęć dydaktycznych odbywa się zdalnie poprzez internet (e-learning), bez konieczności przyjeżdżania studentów do Uczelni. Obecnie ze względu na panującą pandemię, zajęcia w formie zdalnej odbywają się także na większości kierunków na studiach stacjonarnych.

Studia II stopnia na trwają 1,5 roku (trzy semestry) lub 2 lata (cztery semestry) w zależności od kierunku i kończą się uzyskaniem tytułu magistra lub magistra inżyniera. Warunek konieczny do ukończenia studiów to napisanie pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Uniwersytet Rolniczy przygotował 1356 miejsc na studiach stacjonarnych
II stopnia, do wyboru są aż 22 kierunki: biogospodarka, ochrona środowiska (po inż. ), rolnictwo, leśnictwo, bioinżynieria zwierząt, zootechnika, architektura krajobrazu, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, biotechnologia, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa, technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, winogrodnictwo i enologia, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, technika rolnicza i leśna, transport i logistyka (NOWOŚĆ!), zarządzanie i inżynieria produkcji, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka. Nowością
od najbliższego semestru oprócz kierunku transport i logistyka, będzie specjalność: GEOINFORMACJA na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji). Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy m.in. w sferze opracowywania i stosowania projektów informacji przestrzennej takich jak geoportale i przestrzenne bazy danych.

Na studiach niestacjonarnych do wyboru jest 14 kierunków: biogospodarka, ochrona środowiska (po inż.), rolnictwo, leśnictwo, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, technika rolnicza i leśna, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa, technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna.

Więcej informacji oraz zasady rekrutacji można znaleźć na stronie Uczelni: https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3391 oraz https://rekrutacja.urk.edu.pl/

Materiał oryginalny: Perspektywa zmienia punkt widzenia. 15 stycznia rusza rekrutacja na studia II stopnia na Uniwersytecie Rolniczym! - Gazeta Krakowska

Dodaj ogłoszenie