Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Kraków. Sprawdź czy twoja ulica będzie odśnieżana [ZDJĘCIA, WYKAZ ULIC]

Piotr Rąpalski
archiwum Polskapress
Spadł śnieg. A ma go spaść jeszcze więcej. Wczoraj opady zaskoczyły kierowców. MPO ma zapewnić jednak regularne odśnieżanie ulic, przystanków i miejskich chodników. Sprawdź czy i jak to będzie robione na twojej ulicy i w twojej okolicy.

W ramach "akcji zima 2016/2017" przygotowano wykaz ulic, które mają być odśnieżane, z informacją na jakich odcinkach i w jakim standardzie.

ZOBACZWYKAZ ULIC

STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG I CHODNIKÓW:

Standard I – stosowany dla dróg krajowych i wojewódzkich oraz innych o dużym znaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta Krakowa.

.
Standard przyjmuje – do 2-óch godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):
- Jezdnia odśnieżona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni;
- Jezdnia posypana solą zwilżoną solanką (do temp. -10oC – w przypadku niższej temperatury posypywana mieszanką szorstką z dodatkiem 30% soli);
- Brak kolein śnieżnych;
- Brak zasp śnieżnych;
- Dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni do 4-ech godzin;
- W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

Standard II – stosowany dla dróg powiatowych i dróg, po których prowadzona jest komunikacja publiczna.

Standard przyjmuje – do 4-ech godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

- Jezdnia odśnieżona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni;

- Jezdnia posypana solą zwilżoną solanką (do temp. -10oC – w przypadku niższej temperatury posypywana mieszanką szorstką z dodatkiem 30% soli);

- Brak kolein śnieżnych;

- Brak zasp śnieżnych;

- Dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni do 6-ciu godzin;

- W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

Standard III – stosowany dla wyznaczonych dróg gminnych, znaczących w lokalnym układzie komunikacyjnym.

Standard przyjmuje – do 6-ciu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

- Jezdnia odśnieżona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni;

- Jezdnia posypana solą zwilżoną solanką (do temp. -10oC – w przypadku niższej temperatury posypywana mieszanką szorstką z dodatkiem 30% soli);

- Może występować zajeżdżony śnieg nie utrudniający ruchu;

- Brak zasp śnieżnych;

- Dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni do 8-iu godzin;

- W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

Olena Leonenko opowie o Jesieninie m.in. jego wierszami

Olena Leonenko: natchnienie jest Bożą karą

Standard IV – stosowany dla płyty Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Szczepańskiego, Placu Marii Magdaleny, Zaułku Książąt Czartoryskich oraz ulic wewnątrz I obwodnicy.

.
Standard przyjmuje – do 2-óch godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości przy pełnej dostępności):

- Wykonanie (odśnieżenie) ścieżek na następujących ciągach:

– szer. 4 m (do wejść do Sukiennic) – od ul. Św. Jana do ul. Brackiej; – od ul. Szewskiej do ul. Siennej;

– szer.1,5 m (po przekątnej ulic)

– od ul. Floriańskiej do Św. Anny; – od ul. Grodzkiej do ul. Sławkowskiej;

- Posypanie odśnieżonych ścieżek piaskiem;

- Jezdnie ulic odśnieżone i posypanie piaskiem na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności;

- Dopuszcza się błoto pośniegowe do 4-ch godzin po ustaniu opadów;

- Nie dopuszcza się skuwania lodu (naboju śniegowego);

- Nie dopuszcza się do wjazdu na płytę Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Szczepańskiego, Placu Marii Magdaleny, Zaułku Książąt Czartoryskich sprzętu o ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony;

- W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się stosowanie środków chemicznych w postaci chlorku wapnia, za wyjątkiem: płyty Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Marii Magdaleny, Zaułku Książąt Czartoryskich oraz Placu Szczepańskiego;

- W obrębie płyty Rynku Głównego śnieg należy pryzmować w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie;

- W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

Standard V – stosowany dla pozostałych dróg gminnych (nie objętych standardem III).
Standard przyjmuje – do 10-ciu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

- Jezdnia odpłużona (odgarnięty luźny śnieg) wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni, tzw. „utrzymanie na biało”;

- Jezdnia posypana materiałami szorstkimi z dodatkiem 10% soli drogowej na odcinkach decydujących o warunkach ruchu;

- W sytuacjach wyjątkowych (na odcinkach decydujących o warunkach ruchu) dopuszcza się posypywanie materiałem szorstkim z dodatkiem do 30% soli drogowej;

- W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

Standard VI – stosowany dla dróg wewnętrznych.
Standard przyjmuje – do 12-tu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

- Jezdnia odpłużona (odgarnięty luźny śnieg) wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni, tzw. „utrzymanie na biało”;

- Jezdnia posypana materiałami szorstkimi z dodatkiem 10% soli drogowej na odcinkach decydujących o warunkach ruchu;

- W sytuacjach wyjątkowych (na odcinkach decydujących o warunkach ruchu) dopuszcza się posypywanie materiałem szorstkim z dodatkiem do 30% soli drogowej;

- W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

Standard VII – stosowany dla pozostałych dróg i chodników, nie wykazanych w przedmiocie zamówienia, w przypadku zgłoszenia mieszkańców lub innych służb w sytuacjach tego wymagających. .
Standard przyjmuje – do 16-tu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

- Nawierzchnia odpłużona (odgarnięty luźny śnieg) wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni, tzw. „utrzymanie na biało”;

- W sytuacjach wyjątkowych (na odcinkach decydujących o warunkach ruchu) dopuszcza się posypywanie materiałem szorstkim z dodatkiem do 10% soli drogowej;

Standard utrzymania chodników, dróg rowerowych i obiektów inżynierskich – stosowany dla chodników, dróg rowerowych oraz obiektów inżynierskich zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I-VI.

Standard przyjmuje – do 6-ciu godzin po ustaniu opadów (przy pełnej dostępności):

Chodniki – odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) i posypane materiałem szorstkim na szerokości 1,5-2 m przy pełnej dostępności. W przypadku ulic o kilku ciągach chodników utrzymuje się jeden ciąg, najbliższy jezdni, wraz z dojściami do budynków. Utrzymanie chodników obejmuje utrzymanie schodów znajdujących się w ich ciągach, dojść do przystanków, dojść do przejść dla pieszych oraz chodników poprzecznych w ciągach przejść dla pieszych łączących chodniki objęte utrzymaniem, znajdujących się poza jezdniami dróg (przejście dla pieszych w obrębie jezdni utrzymywane jest w standardzie jezdni) w pasach i wyspach dzielących jezdnie, wraz z azylami, jeżeli takie występują;

Schody, w tym schody zlokalizowane w ciągach chodników, kładki, zejścia do przejść podziemnych, pochylnie – oczyszczone ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi. Dopuszcza się środki chemiczne (chlorek wapnia, chlorek magnezu lub inne przyjazne dla środowiska);

Drogi rowerowe – odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) i posypane materiałem szorstkim na szerokości 1,5-2 m przy pełnej dostępności. Utrzymanie dróg rowerowych obejmuje utrzymanie dojazdów do ulic oraz przejazdów poprzecznych w ciągach, znajdujących się poza jezdniami dróg (przejazd w obrębie jezdni utrzymywany jest w standardzie jezdni) w pasach i wyspach dzielących jezdnie, wraz z azylami, jeżeli takie występują;

Drogi rowerowe zlokalizowane w obrębie jezdni (kontrapasy) utrzymywane jak standard jezdni na której się znajdują;

W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się przy utrzymaniu chodników, dróg rowerowych i obiektów inżynierskich stosowanie materiałów szorstkich z dodatkiem 10 % soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych;

Ze względu na ochronę zieleni miejskiej w pasach drogowych, chodniki przebiegające przez zielone strefy (zielone pasy dzielące jezdnie, chodniki przyległe bezpośrednio do parków, skwerów itp.) utrzymywać należy bez stosowania środków chemicznych;

Śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikacji. W przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu, zostanie on wywieziony w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Obowiązuje zakaz pryzmowania śniegu przy pniach drzew;

W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco;

W przypadku powierzenia do utrzymania obiektów inżynierskich wymagających szczególnych warunków utrzymania (schody ruchome, windy, itp.) Zamawiający określi jednocześnie sposoby ich oczyszczania, uzgodnione z ich Zarządcą.

Standard utrzymania chodników, na których dopuszczone jest płatne parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – stosowany dla odcinków chodników na których wyznaczone są miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, oznaczone znakami drogowymi D-18 „Parking”, na całej ich szerokości, tj. w części przeznaczonej zarówno do parkowania pojazdów, jak również części chodnika przeznaczonej do ruchu pieszych. .

Standard przyjmuje – do 6-ciu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości przy pełnej dostępności):

Chodniki odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi, ze szczególnym uwzględnieniem godzin porannych (do 9:00);

W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się stosowanie materiałów szorstkich z dodatkiem 10 % soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych;

Śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikacji. W przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu, zostanie on wywieziony w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Obowiązuje zakaz pryzmowania śniegu przy pniach drzew;

W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

Standard utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – stosowany dla terenów wokół zespołów budynków stanowiących jezdnie dróg wewnętrznych, chodniki przeznaczone dla pieszych, miejsca parkingowe, dojścia do bloków i kamienic.

Standard przyjmuje:

Ciągi piesze – odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi (utrzymanie „na biało”) do 6 godzin po ustaniu opadów, ze szczególnym uwzględnieniem godzin porannych – do godz. 8:00 (przy pełnej dostępności). W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się posypywanie materiałami szorstkimi z dodatkiem do 10% soli drogowej;

Schody, pochylnie, kładki – oczyszczone ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi. Dopuszcza się środki chemiczne (chlorek wapnia, chlorek magnezu lub inne przyjazne dla środowiska);

Drogi dojazdowe i miejsca postojowe – odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi (utrzymanie „na biało”) do 6 godzin po ustaniu opadów, ze szczególnym uwzględnieniem godzin porannych – do godz. 8:00 (przy pełnej dostępności). W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się posypywanie materiałami szorstkimi z dodatkiem do 10% soli drogowej;

Śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikacji. W przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu, zostanie on wywieziony w uzgodnieniu z Zamawiającym;

Obowiązuje zakaz pryzmowania śniegu przy pniach drzew;

W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

Standard utrzymania peronów przystankowych – stosowany dla przystanków autobusowych i tramwajowych zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I-VI. .
Standard przyjmuje – do 4-ech godzin po ustaniu opadów (przy pełnej dostępności):

Peron przystankowy – oczyszczony ze śniegu, posypany materiałami szorstkimi z dodatkiem 10 % soli drogowej. Utrzymanie peronów obejmuje utrzymanie nawierzchni na długości linii zatrzymania autobusu lub tramwaju, na całej jego szerokości, w tym w obrębie wiaty przystankowej. W przypadku przystanków niezadaszonych utrzymanie peronów obejmuje również oczyszczenie ławki;

W sytuacjach wyjątkowych (gołoledź, oblodzenia, zmarzlina) dopuszcza się użycie soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych;

Śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikacji. W przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu, zostanie on wywieziony w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Obowiązuje zakaz pryzmowania śniegu przy pniach drzew;

W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

Wywóz śniegu następuje w oparciu o decyzję Dyspozytora – Koordynatora ds. Akcji Zima”, który określa czas, zakres i miejsce wywozu. Na żądanie Zamawiającego każdy z Wykonawców dokona wywozu śniegu ze wskazanych przez Zamawiającego obszarów.

Stosowanie standardów:

Standard I – stosowany dla dróg krajowych i wojewódzkich oraz innych o dużym znaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta Krakowa;

Standard II – stosowany dla dróg powiatowych i dróg, po których prowadzona jest komunikacja publiczna;

Standard III – stosowany dla wyznaczonych dróg gminnych, znaczących w lokalnym układzie komunikacyjnym;

Standard IV – stosowany dla płyty Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Szczepańskiego, Placu Marii Magdaleny, Zaułku Książąt Czartoryskich oraz ulic wewnątrz I obwodnicy;

Standard V – stosowany dla pozostałych dróg gminnych;

Standard VI – stosowany dla dróg wewnętrznych;

Standard VII – stosowany do pozostałych dróg i chodników, nie wykazanych w przedmiocie zamówienia, w przypadku zgłoszenia mieszkańców lub innych służb w sytuacjach tego wymagających;

Standard utrzymania chodników, dróg rowerowych i obiektów inżynierskich – stosowany dla chodników, dróg rowerowych oraz obiektów inżynierskich zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I-VI;

Standard utrzymania chodników, na których dopuszczone jest płatne parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – stosowany dla odcinków chodników na których wyznaczone są miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, oznaczone znakami drogowymi D-18 „Parking”, na całej ich szerokości, tj. w części przeznaczonej zarówno do parkowania pojazdów, jak również części chodnika przeznaczonej do ruchu pieszych;

Standard utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – stosowany dla terenów wokół zespołów budynków stanowiących jezdnie dróg wewnętrznych, chodniki przeznaczone dla pieszych, miejsca parkingowe, dojścia do bloków i kamienic;

Standard utrzymania peronów przystankowych – stosowany dla przystanków autobusowych i tramwajowych zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I-VI.

Drogi i chodniki nie wykazane w wykazie nie są objęte stałym zimowym utrzymaniem pozostając w utrzymaniu według standardu VII, tj. przewidującym odśnieżenie i posypanie piaskiem, w przypadku zgłoszenia mieszkańców lub innych służb, w sytuacjach tego wymagających.

Interwencje dotyczące odśnieżania dróg będących w utrzymaniu Gminy Kraków zgłaszać należy do Dyspozytorni Głównej MPO pod numerem telefonu:

12-64-62-361

lub adres e-mail:

[email protected]

W trakcie trwania sezonu zimowego, tj. od 15 października 2016 r. do 15 kwietnia 2017 r. prowadzone są całodobowe dyżury służby koordynacyjno-interwencyjnej.

Obszar Miasta podzielony został na:

- 5 obszarów utrzymaniowych, obejmujących swoim zakresem drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i część gminnych prowadzących komunikację zbiorową oraz mających większe znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta. W ramach obszarów w stałym utrzymaniu znajdują się drogi objęte I, II i III standardem utrzymania oraz Rynek Główny i ulice w pierwszej obwodnicy objęte standardem IV, a także pętle autobusowe, chodniki, przystanki, drogi rowerowe i obiekty inżynierskie zlokalizowane w ich ciągach. (Mapa)

- 3 rejony utrzymaniowe, obejmujące swoim zakresem drogi gminne i wewnętrzne objęte standardami V-VI, tereny wewnątrz-osiedlowe (tereny przejęte z zasobów ZBK) będące w utrzymaniu Gminy Miejskiej Kraków oraz chodniki, na których dopuszczone jest płatne parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania. (Mapa)

Utrzymaniem zimowym objęto:

drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe – 327 km (w tym krajowe 44 km, wojewódzkie 25 km, powiatowe 258 km),

drogi gminne – 867 km,

drogi wewnętrzne – 173 km,

chodniki, pętle, schody, przejścia podziemne itp. – 948 tys. m2,

drogi rowerowe – 124 km,

przystanki – 113 tys. m2,

tereny wewnątrz-osiedlowe – 788 tys. m2,

chodniki w Strefie Płatnego Parkowania – 209 tys. m2,

SPRZĘT PRACUJĄCY PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017:

Solarki – 66 jednostek
Jednostki do zimowego utrzymania chodników – 39 jednostek
Zespoły do utrzymania zimowego obiektów inżynierskich – 41 jednostek
Zespoły do wywozu śniegu – 9 jednostek
Jednostki do zimowego utrzymania ulic – 58 jednostek
Zespół do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – 22 jednostki
Zespół do utrzymania miejsc postojowych – 9 jednostek

Część zadań z zakresu zimowego utrzymania pozostaje w gestii Zarządu Zieleni Miejskiej, który koordynuje prace na terenie parków, bulwarów, placów zabaw i skwerów. Zgłoszenia dotyczące utrzymania tych obiektów można kierować poprzez sekretariat ZZM w godzinach jego pracy pod nr telefonu 12-34-18-516. Po godzinach pracy ZZM interwencje przekazywać należy do Dyspozytorni Głównej MPO. Dyspozytor MPO interwencję przekazuje do firmy obsługującej dany rejon.

ZOBACZ TAKŻE: Nowy pociąg Newagu w Krakowie

autor:Oskar Nowak

od 7 lat
Wideo

Igor Polak, Najpopularniejszy Talent 2023 Roku

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na krakow.naszemiasto.pl Nasze Miasto