InLab - nowe spojrzenie na gospodarkę

Materiał partnera zewnętrznego

We współczesnym świecie coraz częściej borykamy się z nowymi problemami i wyzwaniami, na które nie ma prostych rozwiązań, nie ma też wypracowanych schematów działania. Dotyczy to w szczególności palących problemów społecznych (dostępu do usług publicznych, edukacji, aktywności zawodowej i obywatelskiej), gospodarki (rozwoju nowych produktów i usług) oraz polityk na poziomie lokalnym i centralnym (programy i inicjatywy samorządów). Obszary te zazębiają się, a głównym motorem współczesnych przemian jest technologia, która wkracza we wszystkie obszary naszego życia. Rozwiązywanie nowych problemów wymaga zarówno wiedzy eksperckiej jak też i praktycznych umiejętności jej wykorzystania w konkretnych rozwiązaniach. Zawsze łatwiej jest takie rozwiązania przejmować od innych, bardziej doświadczonych czy zaawansowanych partnerów, trudniej wypracować własne, innowacyjne sposoby rozwiązania danego problemu. Pomimo tego, iż od wielu lat mówi się w Polsce o konieczności budowania modelu gospodarki opartej na wiedzy, obszar ten (Business and Research) wciąż nie wydaje się dobrze zagospodarowany, a budżet przeznaczony na tego typu przedsięwzięcia jest jednym z najniższych w Europie. Wynika to z wielu przyczyn: braku systemowych rozwiązań współpracy przemysłu i biznesu z uczelniami, odmiennych interesów obu stron, trudności w komunikacji (różne języki biznesu i nauki), nieufności i stereotypów, które sprawiają, że obydwie strony, miast współpracować często okopują się na swoich pozycjach. W wyniku tego, uczelnie (zwłaszcza humanistyczne i społeczne) generują wiedzę, która pomimo dużego potencjału aplikacyjnego pozostaje głównie domeną akademickich elit. Biznes z kolei, pomimo ogromnego doświadczenia i wiedzy z technologicznej, zdaje się nie zawsze uwzględniać pogłębionego kontekstu społecznego, kulturowego w którym działa. W rezultacie powstają wciąż nowe produkty i usługi, które nie zawsze odpowiadają na realne potrzeby społeczne, a efekty ich wdrożenia nie są również obszarem pogłębionej analizy.

InLAB Centrum Badań i Innowacji - wyjątek od reguły?

Można jednak wskazać wyjątki w opisanej powyżej regule, niektóre z nich są niejako „wymuszone” przez różnego rodzaju instytucje i programy finansujące przedsięwzięcia B&R. W Polsce można zaobserwować rosnącą liczbę Centrów Transferu Technologii, uczelnianych spółek spin-off, czy jednostkowych przedsięwzięć komercyjnych naukowców. Ograniczają się one jednak głównie do obszarów, które są domeną uczelni czy instytutów technicznych. Trudno na liście polskich uczelni wskazać podmioty akademickie o profilu humanistycznym czy społecznym, które aktywnie działają w obszarze B&R.

Unikalną jednostką w tym zakresie jest InLAB Centrum Badań i Innowacji w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą, która świadczy usługi komercyjne, prowadzi badawcze społeczne, przemysłowe, prace rozwojowe dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Celem Centrum jest wypracowanie innowacyjnego rozwiązania problemu w oparciu o ekspercką wiedzę z różnych dziedzin (zespoły interdyscyplinarne). InLAB dostarcza rozwiązanie w takiej formie aby mogło być ono wdrożone w postaci np. platformy informatycznej, aplikacji mobilnej, modelu kształcenia, pakietu usług dla lokalnej społeczności, informatycznego narzędzia diagnostycznego czy listy gotowych do wdrożenia rekomendacji wynikających z diagnozy problemu i pogłębionych badań. W swojej działalności Centrum wykorzystuje unikalne połączenie: wiedzę ekspercką, kompetencje badawcze i doświadczenie biznesowe. Nowe rozwiązania powstają w partnerstwie z dużymi, średnimi i małymi przedsiębiorstwami ale również z partnerami zagranicznymi, między innymi z Belgii, Finlandii czy Niemiec.

Obszar współpracy pomiędzy uczelnią a otoczeniem społeczno-gospodarczym

W ofercie centrum InLAB znajdują się usługi badawcze obejmujące między innymi diagnozę problemów społecznych (lokalna społeczność), ewaluację polityki/programu/rozwiązania, badania zapotrzebowania na usługi publiczne, trendy w praktykach społeczno-kulturowych i rynku pracy. Ponadto Centrum prowadzi badania potrzeb klientów, trendów konsumenckich, analizy zawartości i treści przekazów reklamowych i mediów, skuteczności kampanii promocyjnych. Obszarem szczególnie ważnym w działalności centrum InLAB jest współtworzenie i testowanie produktów i usług cyfrowych w oparciu o metodologię projektowania nastawionego na użytkownika (UX Design). Co ciekawe, podejście UCD (User - Centered Design) zespół Centrum stosuje do opracowania rozwiązań w projektach o charakterze społecznym: pakietu usług kulturalnych dla lokalnej społeczności, aktywizacji zawodowej młodzieży czy modelu edukacji branżowej w Polsce.

Oferta centrum InLAB adresowana jest do pracowników działów projektowych firm, średnich i małych przedsiębiorców poszukujących innowacyjnych usług i produktów. Oferta zainteresuje zarówno start up’y jak też i przedstawicieli dużych firm zagranicznych wprowadzających swoje usługi i produkty w Polsce. Oferta współpracy adresowana jest w szczególności do podmiotów, które aktywnie pozyskują finansowanie zewnętrzne, takie jak: środki unijne, środki dostępne w ramach różnych instytucji, w tym – NCiBR. Usługi badawcze Centrum skierowane są również do przedstawicieli gmin (miejskich, wiejskich) podejmujących różne przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców (usługi społeczne i kulturalne, rozwiązania z obszaru smart city, rewitalizacja przestrzeni miejskiej, projekty związane z czystym powietrzem i alternatywnymi źródłami energii). W tym obszarze InLAB również występuje w formie partnera. W każdym przypadku InLAB oferuje również wsparcie w zakresie przygotowania wniosku projektowego.

Partnerstwo jest ważnym elementem działalności InLAB – to w kreatywnej i otwartej współpracy zespół widzi potencjał na nowe rozwiązania. Centrum aktywnie poszukuje partnerów biznesowych, instytucji publicznych, w tym uczelni, organizacji pozarządowych oraz partnerów zagranicznych zainteresowanych wdrożeniem własnych rozwiązań w Polsce.

Dobre praktyki współpracy akademii, administracji publicznej i biznesu

InLAB został utworzony w wyniku przekształcenia Pracowni Badań Społecznych działającej od 2015 roku w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracownia była inicjatywą kilku pracowników naukowych (socjologów), którzy dostrzegli potrzebę i szansę stworzenia podmiotu łączącego świat akademii i biznesu. Centrum ma na swoim koncie projekty realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i samorządami. W jednym z projektów zrealizowanych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury centrum przeprowadziło diagnozę stanu digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego w Polsce. Efektem prac były szczegółowe raporty i rekomendacje dotyczące dalszej polityki i rozwiązań w tym obszarze. Przykładem projektu realizowanego we współpracy z biznesem jest powstanie platformy wspierającej proces zakupowy DING (ding.pl) wraz z aplikacją na urządzenia przenośne wyprodukowanymi przez Grupę Interia Sp.z.o.o. Zakres prac projektowych centrum obejmował między innymi badania potrzeb użytkowników, testy użyteczności (w tym badania eyetrackingowe) prototypu usługi oraz wersji beta. Centrum jest w trakcie realizacji dwóch projektów wdrożeniowych. Pierwszy z nich polega na dostosowaniu do polskich realiów modelu mentoringu indywidualnego i grupowego w aktywizacji młodzieży NEET (nie pracującej, nie uczącej się i nie odbywającej szkoleń zawodowych) wypracowanego w Finlandii (mentoringneets.pl) . Projekt ten realizowany jest przy współpracy z South-Eastern University of Applied Sciences (XAMX). Innym przykładem tego typu projektu jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązania mającego na celu naukę zawodu w systemie dualnym (branżowym) opierającego się na modelu belgijskim (projektdual.pl). W tym projekcie kluczowym partnerem jest belgijska instytucja rządowa Syntra Vlaanderen. Ponadto Centrum zrealizowało projekty dla samorządów, m.in. diagnozę potrzeb i projekt usług kulturalnych dla mieszkańców gminy Tarnowiec czy ewaluację programów profilaktycznych dla miasta Łodzi. Na co dzień zespół Centrum realizuje szereg badań w oparciu o takie metody i techniki jak: desk research, sondaż, indywidualne wywiady pogłębione (IDI), grupy fokusowe (FGI) czy badania etnograficzne.

Przepis na sukces

- To co nas wyróżnia to akademickie zaplecze – dostęp do specjalistów z wielu dziedzin, solidny warsztat badawczy oraz doświadczenie we współpracy z biznesem – mówi dr Mariusz Dzięglewski, szef jednostki – Chcemy aby każdy klient i partner wyszedł od nas z uśmiechem na twarzy. Stawiamy na otwartą głowę, jakość i rzetelność. Dla mnie każdy projekt jest jak obcowanie ze sztuką i chciałbym aby tak odbierali nas klienci – chociażby przeglądając nasz raport.

InLAB opiera się na interdyscyplinarnym zespole naukowców posiadających doświadczenie biznesowe. W jego skład wchodzą socjologowie, informatycy, graficy i projektanci, badacze terenowi, rekruterzy i ankieterzy. Ponadto, w zależności od tematu projektu InLAB angażuje specjalistów w danej dziedzinie zatrudnionych w Uniwersytecie Pedagogicznym (inżynierów, prawników, politologów). W realizacji zadań centrum wspierane jest przez uczelniane Biuro Rozwoju.

Każdy zainteresowany usługami czy współpracą z Centrum Badań i Innowacji InLAB może przedstawić swoje zapytanie poprzez formularz na stronie centrum: https://inlab.up.krakow.pl/kontakt/

inLAB Centrum Badań i Innowacji

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

ul. Jęczmienna 9

31-268 Kraków

tel: +48 511 395 286

email: inlab.biuro@up.krakow.pl

Materiał oryginalny: InLab - nowe spojrzenie na gospodarkę - Małopolskie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie