Wybierz region

Wybierz miasto

  Miasta pobliskie

  Firmy w kategoriach

  Dodaj ocenę firmy

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  adres:
  Kraków, ul. Józefińska 14
  tel:
  (12) 616 54 27
  fax:
  (12) 616-54-28
  e-mail:
  www:
  http://www.mops.krakow.pl
  Zobacz na mapie

  Dni i godziny otwarcia:
  pon. 9:00 – 17:00, wt.– pt. 7:30 – 15:30

  Zakres działania:

  Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

  Główne cele pomocy społecznej:

  - wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
  - zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
  - zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
  - zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie
  - integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie
  - stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
  Pomoc społeczna polega w szczególności na:
  - przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń
  - pracy socjalnej
  - prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
  - analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
  - rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

  Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:
  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej
  2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie
  3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej kryterium dochodowym rodziny?

  Formy pomocy oferowane przez MOPS (na podstawie ustawy o pomocy społecznej):

  1. świadczenia pieniężne
  - zasiłek stały
  - zasiłek okresowy
  - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
  - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
  - pomoc dla rodzin zastępczych
  - pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki
  - pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z nauką polskiego dla osób mających status uchodźcy

  2. świadczenia niepieniężne
  - praca socjalna - działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi
  - bilet kredytowany
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne
  - składki na ubezpieczenie społeczne
  - pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
  - sprawienie pogrzebu
  - poradnictwo specjalistyczne (w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne)
  - interwencja kryzysowa - działania podejmowane na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, mające na celu zapobieganie pogłębianiu się występujących dysfunkcji
  - udzielanie schronienia (w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych)
  - posiłek
  - niezbędne ubranie
  - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
  - mieszkania chronione
  - pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
  - opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  - pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
  - szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna, prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
  3. rehabilitacja zawodowa i społeczna (realizowana na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych):
  - dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
  - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych
  - dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
  - dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny
  - udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
  - zwrot kosztów wynagradzania osób niepełnosprawnych
  - zwrot kosztów dostosowania tworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

  Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

  - ubóstwa
  - sieroctwa
  - bezdomności
  - bezrobocia
  - niepełnosprawności
  - długotrwałej lub ciężkiej choroby
  - przemocy w rodzinie
  - potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
  - bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
  - braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
  - trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
  - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
  - alkoholizmu lub narkomanii
  - zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
  - klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  Zgłoś nieaktualne dane