Wydział Rolniczo-Ekonomiczny jest najstarszym Wydziałem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Początki Wydziału sięgają 1890 roku, kiedy na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzono 3-letnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w samodzielny Wydział Rolniczy UJ. Stał się on podstawą powołania w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej (od 1972 r. Akademii Rolniczej, a od 2008 r. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja). W 2001 r. nazwę Wydziału Rolniczego zmieniono na Rolniczo-Ekonomiczny.

Uniwersytet Rolniczy


Uniwersytet Rolniczy


WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY

www.wre.ur.krakow.pl

Władze Wydziału:

Dziekan - prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk

Prodziekani:

ds. Nauki - prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur
ds. kierunków: Rolnictwo i Ochrona Środowiska - prof. dr hab. Bogdan Kulig
ds. kierunków: Zarządzanie i Ekonomia - dr hab. Andrzej Krasnodębski

Adres Dziekanatu Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dziekanat Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21


Studia stacjonarne (wszystkie kierunki) - pok. 224
tel. 12 662 43 32

Studia niestacjonarne (wszystkie kierunki) - pok. 223
tel. 12 662 44 23

Komisja Rekrutacyjna
e-mail: rekrutacja.wre@ur.krakow.pl, tel. 12 662 43 34
Oferta edukacyjna Wydziału, realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zgodnie z zasadami Karty Bolońskiej, obejmuje kształcenie na 4-kierunkach studiów I i II stopnia:

I i II stopnia:
Rolnictwo,
Ochrona Środowiska,
Ekonomia,

I stopnia:
Zarządzanie

Wszystkie kierunki otrzymały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2014 roku.

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO


STUDIA I STOPNIA - inżynierskie

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów (3,5 roku) i po odbyciu praktyki, napisaniu pracy dyplomowej oraz złożeniu egzaminu dyplomowego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Forma:
Studia stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności:
Po pierwszym roku nauki studenci wybierają jedną z trzech specjalności (kryterium: średnia ocen):

studia stacjonarne:
Agroekonomia,
Agrobiologia,
Agroturystyka,

studia niestacjonarne:
Agroekonomia.

Profil absolwenta:
Kierunek Rolnictwo zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię i ekonomikę rolnictwa, a także w działach współpracujących: produkcji zwierzęcej, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, melioracjach i mechanizacji rolnictwa oraz do prowadzenia gospodarstwa rolniczego.

Od roku akademickiego 2013/2014 uruchomiono studia I stopnia w języku angielskim – Agriculture w trybie niestacjonarnym (7 semestrów) od najbliższego roku akademickiego (2015/2016) planowane jest uruchomienie studiów stacjonarnych http://studyinenglish.ur.krakow.pl/index/site/2460.

Agroekonomia
Przedmioty specjalnościowe dotyczą np.: towaroznawstwa, finansów i bankowości, zarządzania przedsiębiorstwem, doradztwa rolniczego i komputerowego. W semestrze szóstym studenci odbywają 8-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Agrobiologia
Celem tej specjalności jest zapoznanie studentów z osiągnięciami postępu biologicznego we współczesnym rolnictwie. Program studiów przedstawia udział biotechnologii i nowoczesnej hodowli roślin we wprowadzaniu do uprawy nowych form i odmian roślin o dużej produktywności.

Agroturystyka
Studenci tej specjalności otrzymują rolniczą wiedzę technologiczno-ekonomiczną oraz specjalistyczną z zakresu organizacji i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych.

STUDIA II STOPNIA - magisterskie

Rodzaj studiów:
Na kierunku Rolnictwo studia II stopnia - magisterskie przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera. Studia II stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego, a absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera na kierunku rolnictwo. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry).

Forma:
Studia stacjonarne, niestacjonarne

Profil absolwenta:
Kierunek Rolnictwo zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię i ekonomikę rolnictwa, a także działy współpracujące. Studia II stopnia uprawniają absolwentów do podejmowania studiów III stopnia (doktoranckich) realizowanych w strukturze Studium Doktoranckiego, obejmującego doktorantów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Rolniczego.

Studia obywają się w ramach jednej z trzech specjalności: agrobiologia, agroekonomia, agroturystyka.


KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA


STUDIA I STOPNIA - inżynierskie

Rodzaj studiów:
Kształcenie na kierunku Ochrona Środowiska odbywa się w formie dwustopniowych studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2006/2007. Studia I stopnia, na kierunku Ochrona Środowiska trwają 7 semestrów, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Ochrona Środowiska.

Forma:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta:
Program studiów ułatwi absolwentom zatrudnienie zgodne z uzyskanym wykształceniem. Absolwent posiada ogólną wiedzę przyrodniczą oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę, gospodarowania wodą oraz odpadami, jak również podstawy z zakresu problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska.

SPECJALNOŚĆI na I stopniu studiów:

Biotechnologia środowiska
Absolwenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania i zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska. Dotyczy to w szczególności wykorzystania roślin i mikroorganizmów do ochrony środowiska i usuwania z niego zanieczyszczeń.

Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów
Absolwent tej specjalności potrafi rozpoznawać, monitorować i diagnozować zagrożenia środowiska, a także je przewidywać. Jest przygotowany do realizacji zadań z zakresu oceny stanu środowiska wymaganego do wywiązania się naszego kraju ze zobowiązań wspólnotowych.

Program studiów I stopnia Ochrony Środowiska oferuje ponad 120 godzin przedmiotów związanych z rolnictwem i zgodnie Rozporządzeniem MRiRW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2012 r.) nabywają one uprawnienia do przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego.


STUDIA II STOPNIA - magisterskie 5 roku (3 semestry lub 4 semestry)

Rodzaj studiów:
Na kierunku Ochrona Środowiska studia II stopnia - magisterskie przeznaczone są dla osób posiadających stopień inżyniera lub licencjata na kierunku Ochrona Środowiska lub pokrewnych. Studia II stopnia kończą się napisaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego, a absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera na kierunku Ochrona Środowiska.

Forma:
Studia stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności:
Zagrożenia i ochrona ekosystemów
Monitoring ekologiczny środowiska
Kształtowanie i rewaloryzacja środowiska (tylko stacjonarne)
Agroecology (studia w j. angielskim, tylko stacjonarne)

Profil absolwenta:
Absolwent studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie posiada wiedzę rozszerzoną i bardziej specjalistyczną z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, w stosunku do absolwenta I. stopnia studiów na tym kierunku.

Agroecology
W ramach kierunku Ochrona Środowiska organizowane są stacjonarne studia drugiego stopnia - magisterskie na specjalności Agroecology.

Informacja o specjalności znajduje się na stronie uczelni pod adresem:
http://wre.ur.krakow.pl/agroecology-our-objectives.html


KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA


STUDIA I STOPNIA - licencjackie

Rodzaj studiów:
Studia realizowane są w formie trzyletnich stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich – I stopnia o specjalności Ekonomika agrobiznesu.

Absolwenci studiów I stopnia po odbyciu praktyki, napisaniu pracy dyplomowej oraz złożeniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł licencjata.

Forma:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność:

Ekonomika agrobiznesu

Profil absolwenta:
Absolwenci kierunku Ekonomia wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy z dziedziny ekonomii, zarządzania, rachunkowości oraz prawa. Obok ogólnej wiedzy ekonomiczno-prawnej absolwenci uzyskują także podstawowe informacje z zakresu specyfiki gospodarki żywnościowej, poznają nowe kierunki rozwoju produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, rynku żywnościowego i usług.

W ofercie dydaktycznej znajdują się również przedmioty prowadzone w języku angielskim, co umożliwia studentom doskonalenie znajomości tego języka i ułatwia studiowanie w zagranicznych uczelniach w ramach prowadzonego przez nasza Uczelnię programu ERASMUS (1 semestr).

STUDIA II STOPNIA - magisterskie

Rodzaj studiów:
Studia na tym kierunku realizowane są w formie dwuletnich studiów magisterskich – II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, o specjalnościach: Ekonomika gospodarki żywnościowej oraz Zarządzanie i marketing w agrobiznesie.

Studia magisterskie przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich kierunków Ekonomia oraz Zarządzanie. Absolwenci uzyskują tytuł magistra ekonomii.

Forma:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Ekonomika gospodarki żywnościowej
Zarządzanie i marketing w agrobiznesie

Profil absolwenta:
Absolwenci studiów magisterskich specjalność - Ekonomika gospodarki żywnościowej posiadają wszechstronną i poszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę z zakresu ekonomii oraz umiejętności przygotowywania projektów, sporządzania planów biznesu i wniosków aplikacyjnych, potrafią świadczyć usługi doradcze oraz podejmować racjonalne decyzje związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego w kraju i za granicą.

Absolwenci specjalności Zarządzanie i marketing w agrobiznesie posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomii oraz nauk o zarządzaniu, są dobrze przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla, specjalistów ds. zarządzania, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnego biznesu.

W ofercie dydaktycznej znajdują się również przedmioty prowadzone w języku angielskim, co umożliwia studentom doskonalenie znajomości tego języka i ułatwia studiowanie w zagranicznych uczelniach w ramach prowadzonego przez nasza Uczelnię programu ERASMUS (1 semestr).

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE


STUDIA I STOPNIA - licencjackie

Rodzaj studiów:
Studia na tym kierunku realizowane są w formie trzyletnich studiów licencjackich – I stopnia, w systemie studiów stacjonarnych o specjalności Zarządzanie w agrobiznesie.

Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie trwają 3 lata i kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskuja tytuł licencjata, który umożliwia im podjęcie studiów II stopnia.

Forma:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność:
Zarządzanie w agrobiznesie

Profil absolwenta:
Kierunek ten zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, a więc w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, w handlu, w instytucjach doradczych i konsultingowych oraz w organizacjach gospodarczych, samorządowych i admini¬stracji, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia podyplomowe na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym:
http://wre.ur.krakow.pl/studia-podyplomowe.html

Czytaj także