(© PR)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem potwierdzającym nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach na tych samych zasadach co ich obywatele.

EKUZ ważna jest na terenie innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. W szczególności są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Warto zwrócić uwagę, że wśród wymienionych państw nie ma Chorwacji, która należy do najczęściej odwiedzanych przez Polaków krajów europejskich.
Karta uprawnia do korzystania z opieki medycznej w innym państwie członkowskim w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia.
Karta uprawnia do korzystania w innych państwach z opieki tylko tych placówek medycznych, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Natomiast za leczenie w prywatnych placówkach medycznych pacjenci muszą płacić sami.
Posiadanie EKUZ nie zapewnia bezpłatnego leczenia w prywatnych przychodniach i szpitalach. Poza tym trzeba pamiętać, iż posiadanie EKUZ, nie gwarantuje osobom poszkodowanym zwrotu takich kosztów jak np. koszty transportu medycznego zarówno w kraju zdarzenia, jak również transportu medycznego albo transportu zwłok do Polski. Dlatego przed zagranicznym wyjazdem warto dodatkowo ubezpieczyć się i wykupić komercyjne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
Kto ma prawo do otrzymania karty EKUZ?
Prawo do otrzymania karty mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin. Każdy członek rodziny musi mieć własną, odrębną kartę. . O wydanie karty mogą ubiegać się osoby, które wyjeżdżają czasowo do innego państwa członkowskiego, np.:
 w celach turystycznych
 w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych
 w związku z krótką podróżą służbową
 w celu podjęcia studiów
 pracownicy oddelegowani do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.
Karty nie otrzymają osoby, które przestały należeć do polskiego systemu ubezpieczeniowego, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim, a także te, których ubezpieczenie w NFZ wygasło, np. ze względu na brak regularnego opłacania składki zdrowotnej.
Co należy złożyć i w jakiej formie aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?
Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można otrzymać w Oddziale lub Delegaturze albo pobrać na stronie internetowej NFZ www.nfz.gov.pl
. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, czyli:
 w przypadku pracowników: ostatni RMUA bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie książeczka ubezpieczeniowa lub zaświadczenie pracodawcy;
 w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki;
 w przypadku emerytów: legitymacja emeryta (lub ostatni odcinek emerytury);
 w przypadku rencistów: legitymacja rencisty (lub ostatni odcinek renty) oraz decyzja o przyznaniu renty;
 w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Na EKUZ znajdują się następujące informacje:
 imię i nazwisko
 data urodzenia
 PESEL
 numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę
 numer identyfikacyjny Karty
 data ważności Karty
Zasady dotyczące okresu ważności karty EKUZ wydawanej w związku z wyjazdem turystycznym
Kartę EKUZ ważną do 5 lat będą mogły otrzymać:
- osoby pobierające świadczenia emerytalne
Kartę EKUZ ważną do 6 miesięcy będą mogły otrzymać następujące osoby ubezpieczone:
- zatrudnione,
- prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
- pobierające rentę,
- studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
- członkowie rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń).
Kartę EKUZ ważną 2 miesiące będą mogły otrzymać:
- osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
- niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.
W innych przypadkach:
Kartę EKUZ ważną do 6 miesięcy będą mogły otrzymać:
- kobiety w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).
Kartę EKUZ ważną do 90 dni będą mogły otrzymać:
- osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).
Kartę EKUZ ważną do 42 dni będą mogły otrzymać:
- kobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoby wyjeżdżające do pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA, jako pracownicy delegowani, będą mogły otrzymać kartę EKUZ na okres oddelegowania, wskazany na dokumencie A1/E101.
Informujemy ponadto, że Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących w posługiwaniu się EKUZ poprzez możliwość dodatkowego
oznakowania karty napisem "EKUZ" w alfabecie Braille'a. Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille'a. Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części.
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na terenie Dolnego Śląska można uzyskać:
osobiście
poprzez złożenie wniosku o wydanie karty EKUZ, kompletu stosownej dokumentacji w sprawie oraz odbiór: - w punktach wydawania EKUZ w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 12 - w punktach wydawania EKUZ we Wrocławiu przy ul. Dawida 2 - w punktach wydawania EKUZ w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 20 - w punktach wydawania EKUZ w Legnicy przy ul. Jana Pawła II 7 - w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21
W przypadku braku możliwości złożenia wniosku i odbioru EKUZ w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. kartę można uzyskać korespondencyjnie po: 1) przesłaniu pocztą tradycyjną wniosku o wydanie EKUZ oraz kompletu stosownej dokumentacji w sprawie odpowiednio ze względu na miejsce zamieszkania na adres:
- Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ , 50 – 525 Wrocław ul. Joannitów 6
- Delegatura DOW NFZ , 59 – 220 Legnica, ul. Jana Pawła II 7
- Delegatura DOW NFZ , 58 – 500 Jelenia Góra, ul. Wolności 18
- Delegatura DOW NFZ , 58 – 300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20 2) przesłaniu poczta elektroniczną zeskanowanego wniosku o wydanie EKUZ oraz kompletu stosownej dokumentacji w sprawie odpowiednio ze względu na miejsce zamieszkania na adres e – mail:
Wrocław: wniosek_wr@nfz-wroclaw.pl
Legnica: wniosek_le@nfz-wroclaw.pl
Jelenia Góra: wniosek_jg@nfz-wroclaw.pl
Wałbrzych: wniosek_wb@nfz-wroclaw.pl
(źródło: starostwo polkowickie)

Komentarze (1)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Glogowianin (gość)

W glogowskim starostwie, gdzie jest biuro NFZ też można załatwić taką kartę od ręki!